Ochrana komínů a střech před přímým úderem blesku

Bouřka se svými hromy a blesky je impozantním přírodním úkazem. Lidstvo mělo od pradávna před bleskem respekt a pokoušelo se chránit svá obydlí před ničivými účinky zásahu blesku.

“Ochrana” lidstva před vynálezem bleskosvodu

Pro ochranu před bleskem se používaly různé magické postupy, jako byly svíčky „hromničky“, házení vajec přes dům apod. některým těmto praktikám byla přisuzována poměrně velká účinnost. Pokud někdo vždy při bouřce zapaloval hromničku a nikdy do jeho domu blesk neudeřil, tak mohl mluvit o stoprocentní účinnosti této ochrany. Ve skutečnosti je to pochopitelně dáno statistickou pravděpodobností úderu blesku do jedné budovy.

Účinná ochrana před bleskem je stále aktuální

I když pravděpodobnost zásahu bleskem do budovy je  v naší zeměpisné šířce a v nížinách poměrně malá, věnuje se této tématice stále velká pozornost, a to z toho důvodu, že úder blesku může být nejen životu nebezpečný, ale přináší také obrovské materiální škody. Velikost škod stále stoupá, protože blesk neničí jen budovy, ale také elektrická a elektronická zařízení a vyřazuje z provozu důležitá zařízení. Ochranu před bleskem lze přirovnat airbagům v autě. Tuto ochranu naštěstí využije jen malá část řidičů, ale pokud se tak stane, tak je řidič rád, že airbag v autě má. Podobně je to i s ochranou před bleskem – při úderu blesku do domu jsme raději, že máme kvalitní hromosvod než zapálenou „hromničku“.

Zamyslíme-li se nad úderem blesku z hlediska fyziky a zejména elektrotechniky, tak můžeme vycházet z několika skutečností, které by hypotézu o větší četnosti úderu blesku do komína než do jiných částí budovy,  podporovaly.

Především komín bývá nejvyšší  částí objektu a je tedy nejvíce vystaven nebezpečí přímého úderu blesku. Prokázané je i to, že komín bývá vyložen vodivou vložkou, a i když komín není  postaven z kovových materiálů a ani není vyvložkován kovovou vložkou,  jeho vodivost bývá větší než vodivost zdiva či nekovové střešní krytiny. Tato skutečnost je dána vodivostí sazí, ale také tím, že komín bývá často více vlhký než jiné části budovy.

Protože je komín téměž stoprocentně součástí střechy, je oblast střechy potenciálně druhým nejrizikovějším a nejohroženějším místem po zásahu blesku.

Kdo by měl mít povinnost instalovat hromosvod

Hromosvod by měl nejen zřizovat, ale také upravovat  ve vztahu ke komínům vždy odborník, který problematiku ochrany před bleskem ovládá. Bohužel v praxi velmi často dělají úpravy hromosvodu komináři, klempíři, pokrývači, zedníci či pomocní dělníci. Nic proti těmto profesím, ale…..cca 400 stran ČSN EN 62 305 by si měl nastudovat odborník hromosvodář.

Pokud tedy hromosvodář pochopí nejen obsah, ale i ducha normy, pak mu musí být jasné, že musí všemi prostředky zamezit, aby bleskový proud nekontrolovaně bloudil budovou.

Zcela nejspolehlivějším řešením je instalace oddáleného hromosvodu, který svým ochranným prostorem bezpečně chrání komín před přímým úderem blesku a svou bezpečnou vzdáleností zajišťuje, že nedojde k vyrovnání potenciálu mezi hromosvodem a komínem přeskokem bleskového proudu.